2019 Bursary Application Season now closed

2019 Bursary Application Season now closed

THE FW DE KLERK FOUNDATION AWARDS THE 2013 FW DE KLERK GOODWILL AWARD TO STUDIETRUST

FW de Klerk Goodwill Award TrophyThe FW de Klerk Foundation would like to celebrate the Day of Reconciliation with the announcement of the FW de Klerk Goodwill Award. 

The Board of the FW de Klerk Foundation has decided to award the 2013 FW de Klerk Goodwill Award to Studietrust, a Johannesburg-based NGO that has provided thousands of bursaries to disadvantaged young South Africans since its establishment in 1974.  It believes that the activities of the Studietrust - and the excellent contribution that it has made to the education and future success of thousands of young people, particularly from disadvantaged communities - has made an outstanding contribution to the promotion of goodwill between South Africans.

The deep, unconditional and dedicated passion with which Studietrust - and particularly its founder, Rev Jan Hofmeyr, - has approached its task is an example and an inspiration to everyone who wishes to build a new and better South Africa. It is also an example for everyone involved in education of what can be done if education challenges are addressed in the right manner and with the right values. There is no doubt - given the enormous challenges that South Africa is experiencing in the sphere of education - that such examples are urgently required. The work that Studietrust is doing is also a wonderful example of what can be achieved when South Africans from different communities work together in a spirit of goodwill.


Studietrust awards bursaries to “able but financially needy young people to facilitate opportunities for further education" at high schools, agricultural colleges, FET colleges, universities and universities of technology. The organization was established in 1974 by Rev Jan Hofmeyr and others to help young black learners reach their potential, through education. In its first year, Studietrust awarded 75 educational bursaries, mostly to high-school students. It continued to help young black students during the difficult times following the Soweto uprising of 1976.

Since then Studietrust has awarded bursaries to over 7 500 students. They include many South Africans who subsequently became business, professional and community leaders, including Setlogane Manchidi (head of CSI at Investec) and Thamsanqa Maqubela (Executive Director of the South African Graduate Development Association).

The organization, with the help of corporate and private donors, trusts and foundations, has continued to expand its reach and last year allocated 889 bursaries totaling R28 million to needy students, most of whom are pursuing university degrees. Studietrust’s rigorous selection process and personlised mentorship programme has helped to ensure an average pass rate of 88.9% for its bursars over the past 10 years.

The Board of the FW de Klerk Foundation established the FW de Klerk Goodwill Award in 2010 to give recognition to individuals and organizations that have made exceptional contributions to the promotion of goodwill between South Africans. This is the first time that the Award has been given to an organisation. Past winners include Dr Danny Jordaan and Pieter-Dirk Uys.

The FW de Klerk Goodwill Award will be presented to Studietrust founder, Rev Jan Hofmeyr, at the Foundation's annual Gala Dinner on 2 February 2013.

   » Visit FW de Klerk Foundation Website
   » Read Studietrust's reaction here


DIE FW DE KLERK STIGTING KEN DIE FW DE KLERK WELWILLENDHEIDSTOEKENNING VIR 2013 AAN STUDIETRUST TOE

FW de KlerkFW DE KLERK Die FW de Klerk Stigting wil Versoeningsdag vier met die aankondiging van die FW de Klerk Welwillendheidstoekenning.

Die Raad van die FW de Klerk Stigting het besluit om die FW de Klerk Welwillendheidstoekenning vir 2013 toe te ken aan Studietrust, 'n Johannesburgse nie-winsgewende organisasie wat sedert sy stigting in 1974 duisende beurse aan minderbevoorregte Suid-Afrikaners toeken. Die Raad glo dat Studietrust se aktiwiteite - en die uitstekende bydrae wat dit gemaak het tot die onderwys en toekomstige sukses van duisende jong Suid-Afrikaners, veral uit minderbevoorregte gemeenskappe - 'n merkwaardige bydrae gemaak het tot die bevordering van welwillendheid tussen Suid-Afrikaners.

Die groot, onvoorwaardelike en pligsgetroue passie waarmee Studietrust - en veral sy stigter, ds Jan Hofmeyr - sy taak benader is 'n voorbeeld en 'n inspirasie vir almal wat 'n nuwe en beter Suid-Afrika wil bou. Dit is ook 'n voorbeeld vir almal wat betrokke is in die onderwys van wat gedoen kan word wanneer uitdagings in die onderwys aangepak word op die regte wyse met die regte waardes. Daar is geen twyfel - met die enorme uitdagings wat Suid-Afrika in die sfeer van onderwys beleef - dat sulke voorbeelde ernstig nodig is nie. Die werksaamhede van Studietrust is ook 'n wonderlike voorbeeld van wat ons kan bereik wanneer Suid-Afrikaners uit verskillende gemeenskappe saamwerk in die gees van welwillendheid.

Studietrust ken beurse toe aan "bekwame maar finansieel behoeftige jongmense om geleenthede te skep vir verdere onderrig" op hoërskool, in landboukolleges, VOO-kolleges, universiteite en universiteite van tegnologie. Die organisasie is in 1974 deur ds Jan Hofmeyr en ander gestig om jong swart leerders te help om hul potensiaal te bereik deur middel van onderrig. In sy eerste jaar het Studietrust 75 beurse toegeken, meestal aan hoërskoolleerders. Dit het voorts jong swart studente gehelp gedurende die moeilike tye ná die Soweto-opstand in 1976.

Sedertdien het Studietrust beurse toegeken aan meer as 7 500 studente. Dit sluit baie Suid-Afrikaners in wat besigheids- professionele en gemeenskapsleiers geword het, soos Setlogane Manchidi (hoof van KSB by Investec) en Thamsanqa Maqubela (uitvoerende direkteur van die South African Graduate Development Association).

Voorts het die organisasie, met die hulp van korporatiewe en private skenkers, trusts en stigtings, sy omvang vergroot en het verlede jaar 889 beurse toegeken aan minderbevoorregte studente, die meeste van wie universiteitsgrade navolg. Danksy Studietrust se streng keuringsproses en verpersoonlikte mentorprogram het sy beurshouers ‘n algemene slaagpunt van 88.9% oor die laaste 10 jaar behaal.

 Die Raad van die FW de Klerk Stigting het die FW de Klerk Welwillendheidstoekenning ingestel om erkenning te verleen aan individue en organisasies wat besondere bydraes gelewer het tot die bevordering van welwillendheid tussen Suid-Afrikaners. Dit is die eerste keer dat die Toekenning toegeken word aan ‘n organisasie. Vorige wenners sluit in dr Danny Jordaan en Pieter-Dirk Uys.

Die FW de Klerk Welwillendheidstoekenning sal aan Studietrust se stigter, ds Jan Hofmeyr, oorhandig word tydens die Stigting se jaarlikse Galadinee op 2 Februarie 2013.

   » Besoek FW de Klerk Stigting Webtuiste
   » Lees Studietrust se reaksie hier

Skills Development Fund Managers
Since 1974…

Office hours:
Weekdays 08:00 to 16:30
Visits by appointment only.
...........................................
Contact details:
011 482-1501 (t)
086 567-5604 (f)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
...........................................
QSE B-BBEE Status:
Level One Contributor
...........................................
NPO Sustainability Rating:
Level One ( >91% )

Postal address:
Private Bag X16
Braamfontein, 2017

...........................................
Physical address:
10B Clamart Road
Richmond
Johannesburg, 2092 

Like us on Facebook