2018 Bursary Application Season 1 May - 31 Aug 2017

2018 Bursary Application Season 1 May - 31 Aug 2017

The FW de Klerk Goodwill Award 2013 – our response

We at Studietrust are grateful to the Board of the FW de Klerk Foundation for honouring us with the 2013 FW de Klerk Goodwill Award. 
 
We recognise the pivotal role of former President De Klerk in bringing about a South Africa in which goodwill has become possible. His courage to unban the ANC and other parties, and releasing from prison his eventual successor Mr Nelson Mandela and other leaders, set the stage for negotiations about the future of our country and rescued us from escalating violence and economic ruin. It was he who gave white South Africans the opportunity to vote in the 1992 Referendum. The fact that the yes vote carried the day opened the way for the New South Africa. Whites said yes for a constitutional democracy, the separation of powers and an independent judiciary. After his retirement from active politics Mr De Klerk through his Foundation continued to advocate these principles without which goodwill will be an empty concept.

Studietrust from its inception had one single focus: linking the young person with potential to educational opportunity. This allowed us to unite people from diverse backgrounds and persuasions around a vision of a future in which potential will not be wasted. We acknowledge the work of our founders and single out the friendship between Rev Jan Hofmeyr and our patron Mr Michael Morapeli in this regard. 


We are happy that the Award announcement makes specific mention of Rev Jan Hofmeyr. He met Mr De Klerk in 1959 when they were both members of the group of South African student leaders who visited the United Kingdom on an Abe Bailey travel scholarship. Their careers took different directions with Mr De Klerk becoming an National Party minister and Rev Hofmeyr a minister of religion in the Black Dutch Reformed Church. Anticipating in hope the historical day of Mr De Klerk’s 2 February 1990 announcement in parliament, Rev Hofmeyr realised already in 1974 that South Africa will need more educated young people if it wanted a future and, with others, established Studietrust as a vehicle for raising funds to facilitate linking talent to opportunity. As a white South African who had the privilege of exposure to the world of black South Africans he did not only experience first-hand the effects of institutionalised dehumanisation but was also witness to the fact that talent is equally distributed all over the country. The problem, he realised, going against the grain of the dominant ideology of his time, was not the availability of potential but the lack of assembly points for young people with potential to gather and be given the chance to fulfil their promise.
 
For decades Rev Hofmeyr worked tirelessly in between the two worlds. With enmity hardening and goodwill receding he on Sunday nights preached in white congregations against sinful separation and on Monday mornings regarded black students during campus visits in a different light than they were mostly accustomed to. He recognised their potential and saw the success through hard work that they were sometimes doubting themselves. In 1992 Rev Hofmeyr wrote in a Newsletter to donors about the importance of saying yes: “Over the years we aimed at saying YES to each child and young person around us.  Yes to people who yearned to hear this word in contrast to the NO that since childhood so often fenced them in.”    
 
In receiving  - with deep gratitude - the FW de Klerk Goodwill Award for 2013 we rededicate ourselves to our hard fought constitution with its institutionalised regard for unconditional human dignity and to a way of seeing the other that is enhancing our common humanity.
 
Please visit our website for more information: www.StudyTrust.org.za
                                                                                                                                      ________________________

 

16 Desember 2012

Studietrust kry die 2013 FW de Klerk Welwillendheidstoekening

Ons is dankbaar teenoor die Raad van die FW de Klerk Stigting vir hulle besluit om FW de Klerk Welwellenheidstoekenning vir 2013 aan Studietrust te maak.
Ons gee erkenning aan die  sleutelrol van voormalige President FW de Klerk in die totstandkoming van 'n Suid-Afrika waarin welwillendheid moontlik geword het. Sy moed om die ANC en ander partye te ontban, en om sy uiteindelike opvolger mnr Nelson Mandela en ander leiers uit die tronk vry te laat, het die weg gebaan vir onderhandelinge oor die toekoms van ons land en ons van toenemende geweld en ekonomiese ondergang gered. Dit was hy wat aan wit Suid-Afrikaners die geleentheid gegee het om te stem in die 1992 Referendum. Die feit dat die ja-stem geseëvier het, het die weg gebaan vir die Nuwe Suid-Afrika. Ons het ja gestem vir 'n konstitusionele demokrasie, die skeiding van magte en 'n onafhanklike regbank. Na sy uittrede uit die aktiewe politiek het mnr De Klerk voortgegaan om deur sy Stigting hierdie beginsels, waarsonder welwillendheid 'n leë begrip is, aktief te bevorder.

Studietrust het sedert sy ontstaan in 1974 maar een enkele fokus gehad: om aan jongmense met die potensiaal maar sonder die middele geleenthede te gee om verder te studeer. Dit het ons toegelaat om mense uit verskillende agtergronde en oortuigings te verenig rondom 'n visie van 'n toekoms waar potensiaal nie vermors sal word nie. Ons erken die werk van ons stigters en sonder in hierdie verband die vriendskap uit tussen ds Jan Hofmeyr en ons beskermheer, mnr Michael Morapeli.
 
Ons is bly dat die aankondiging van die toekenning spesifiek melding maak van ds Jan Hofmeyr. Hy het mnr De Klerk in 1959 ontmoet toe hulle albei lede van ‘n groep van Suid-Afrikaanse studenteleiers was wat die Verenigde Koninkryk op 'n Abe Bailey reisbeurs besoek het. Hul loopbane het verskillende rigtings ingeslaan met mnr De Klerk wat  'n Nasionale Party politikus geword het en ds Hofmeyr 'n predikant in die Swart Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGKA). Reeds in 1974 het ds Hofmeyr hoopvol die historiese dag geantisipeer van mnr De Klerk se aankondiging in die Parlament op 2 Februarie 1990 en besef dat Suid-Afrika sonder opgeleide jongmense nie ‘n toekoms sal hê nie. Hy het saam met ander Studietrust gestig as 'n voertuig vir die insameling van fondse om talent en vasberadenheid met geleenthede te beloon. As 'n wit Suid-Afrikaner wat die voorreg van blootstelling aan die wêreld van swart Suid-Afrikaners gehad het, het hy nie net eerstehands kennis gedra van die gevolge van geïnstitusionaliseerde verontmensliking nie, maar was hy ook getuie van die feit dat talent eweredig versprei is oor die hele land. Die probleem, het hy besef, teen die grein in van die dominante ideologie van sy tyd, was nie die beskikbaarheid van potensiaal nie, maar die gebrek aan versamelingspunte vir jongmense met potensiaal waar hulle die kans gegun kon word om hulle belofte te vervul. 

Vir dekades het ds Hofmeyr onvermoeid gewerk tussen die twee wêrelde. Met vyandskap wat hand oor hand toegeneem en welwillendheid wat afgeneem het, het hy op Sondagaande in wit gemeentes gepreek teen die sonde van skeiding en op Maandagoggende swart studente gedurende kampusbesoeke in 'n ander lig gesien as waaraan hulle meestal gewoond was. Hy het hulle potensiaal raakgesien en die uiteindelike sukses deur harde werk waaraan hulle soms self getwyfel het. In 1992 skryf ds Hofmeyr in 'n nuusbrief aan donateurs oor die belangrikheid van ja-sê: "Oor die jare het ons daarna gestreef om JA te sê aan elke kind en jongmens rondom ons. Ja vir mense wat gesmag het daarna om hierdie woord te hoor in teenstelling met die NEE wat hulle sedert hulle kinderjare so dikwels ingeperk het."

Deur die FW de Klerk Welwillendheidstoekenning vir 2013 met diepe dankbaarheid te aanvaar, verbind ons ons opnuut tot ons grondwet met sy geïnstitusionaliseerde agting vir onvoorwaardelike menswaardigheid en tot 'n manier van kyk na die ander wat ons gemeenskaplike menslikheid bevorder.

Besoek gerus on webtuiste vir meer inligting oor ons werk: www.StudyTrust.org.za
 
Met hartlike groete

0
The FW De Klerk Goodwill Award – Acceptance Speech
“How far we have come and how far we still need to...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 23 June 2017

Captcha Image

Skills Development Fund Managers
Since 1974…

Office hours:
Weekdays 08:00 to 16:30
Visits by appointment only.
...........................................
Contact details:
011 482-1501 (t)
086 567-5604 (f)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
...........................................
QSE B-BBEE Status:
Level One Contributor
...........................................
NPO Sustainability Rating:
Level One ( >91% )

Postal address:
Private Bag X16
Braamfontein, 2017

...........................................
Physical address:
10B Clamart Road
Richmond
Johannesburg, 2092 

Like us on Facebook